Gastvrijheid

Open, Vader, heel mijn hart
Uw liefde vult mij teder
en Uw Heilige Geest geeft mij
uw ware wijsheid weder.

Laat mijn hart vol warmte zijn;
met ogen die U zien.
Laat het vol van liefde zijn
die ‘k zelve niet verdien.

Open, Vader heel ons huis,
Uw liefde vult het teder
Geef iedereen die hier binnenkomt
Uw aanwezigheid weder.

Maak ons huis een schuilplaats, Heer,
vol liefde, warm en veilig,
en open het dan telkens weer
met vrede heilig, heilig.

Wie zijn de minste broeders van de Here Jezus?
Matteüs 25:31-46 gaat over het oordeel van de Zoon des mensen. Beeld je even in: het einde der tijden is aangebroken; de Zoon des mensen is openbaar geworden; het Lam zit op de troon. Alle volken der aarde komen, staan in de rij om Hem te eren. Velen zijn nieuwsgierig. Wie is deze grote Koning, de ene Heilige? Iedereen valt vol aanbidding voor Hem neder. Heilig is het Lam!!!

Dan komt de Zoon des mensen in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem. De Zoon des mensen… het dringt langzaam tot me door. Ben ik hier klaar voor? Ik weet, ik ben gered door het bloed van het Lam. Ik weet alle schuld van zonde heeft Hij van me weggenomen. Ik weet dat ik veilig ben in Zijn hand. Ik weet… Maar ben ik werkelijk klaar om Hem te ontmoeten in zijn heerlijkheid? Ik wil voor het thema gastvrijheid, nadenken over dit tekstgedeelte en vertrouw dat de Here Jezus me wil onderwijzen, maar mijn adem stokt bij het lezen van het eerste vers. Ik bid: Here Jezus, U komt werkelijk naar deze aarde, samen met uw engelen om de volken te oordelen, en ook mij. Ik strek me uit naar wat U zegt tot hen, die aan Uw rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk dat u bereid is, van de grondlegging der wereld af.

Wat me opvalt is, dat de Koning scheiding maakt tussen hen die aan Zijn rechterhand en hen die aan Zijn linkerhand staan. Nadien zegt Hij waarom ze daar zijn terechtgekomen. Het gaat over dienen, verzorgen, omzien naar anderen, omzien naar de minste broeders van de Here Jezus. Wie zijn deze mensen? Misschien zijn zij het die bedelen om de Heilige Geest, zij die weten dat zij niet waardig zijn, zij die de wereld vervolgt omwille van het kruis van hun Heer, zij die belasterd en smadelijk behandeld worden omdat ze de waarheid van Gods Woord liefhebben, zij die zich uitstrekken naar God omdat ze weten dat de zonde hen zo vaak doet struikelen, zij die verbroken zijn van hart. Het zijn de kinderkens aan wie de Vader de geheimenissen van Zijn Koninkrijk heeft geopenbaard (Matteüs 11:25). Zouden dit de minste van de broeders van de Here Jezus kunnen zijn?

Gastvrijheid in praktijk
Onze huizen zijn een veilig plekje waar het goed is om te zijn. We maken onze woonkamers gezellig, zodat onze gasten zich thuis voelen. De Here Jezus wil ook graag aanwezig zijn in onze huizen. We mogen onze huizen delen met anderen en een dienaar zijn voor ons gezin, onze vrienden en de vrienden van de Here Jezus. Ik wil me uitstrekken om anderen te dienen, zoals ik de Here Jezus zou willen dienen, indien Hij onverwacht bij me op de stoep zou staan. Ik zal Hem misschien niet herkennen in degene die ik gastvrij onthaal, maar Hij zal het niet vergeten. Ik wil daarom alles wat ik heb, ook al is dat niet zo veel, gebruiken om Hem te dienen. Ik merk dat dit me grote vreugde geeft.

Gastvrijheid tonen aan mijn gezin
Wanneer ik ons huis poets, ben ik dankbaar voor datgene wat God ons heeft gegeven. Ik bid dat God ons huis zegent, zodat al wie binnenkomt en buitengaat Zijn aanwezigheid mag proeven. Wanneer onze dochters hun vrienden uitnodigen, vind ik dat goed. God geeft me een gelegenheid om te dienen en ik mag hierin groeien. Ik mag dit doen zonder morren en gehoorzaam zijn aan wat God van me vraagt (1 Petrus 4:9). Stel je voor, misschien mag ik ooit engelen herbergen (Hebreeën 13:1-2), of even een heilige van God verwennen. Dit laatste geldt voor mijn huisgenoten. Ik vraag hen regelmatig wat ik voor hen kan doen, wat ze willen eten, hoe ze zich willen ontspannen. Onze kinderen hebben in hun kindertijd vele indrukken opgedaan, waarover ze nu vertellen. Ze zijn nu dankbaar voor de tijd die we investeerden en het voorbeeld dat we hebben nagelaten. Dat is genade, want we hebben de keuze gemaakt om met Gods hulp goede herinneringen door te geven.

Kinderen leren ook van de manier waarop je gasten ontvangt. Vorig jaar hadden we het voorrecht om regelmatig logés te hebben en vrienden uit te nodigen voor maaltijden. We vroegen aan onze gasten om hun bekeringsverhaal te vertellen en onze kinderen hebben hiervan genoten. We vertellen zelf regelmatig hoe wij de Here Jezus hebben ontmoet en aangenomen, hoe wij tot zondebesef zijn gekomen, hoe we dachten voor en na onze bekering. Dat vinden ze geweldig. Ze hebben het nodig om ook van anderen te horen hoe God werkt, zodat onze kinderen voor zichzelf de vertaalslag leren maken van ‘het weten’ naar het in toepassing brengen van hun ‘bijbelkennis’. Op deze manier dienen onze gasten ons gezin. Wat is Gods rijkdom groot wanneer we Zijn genade in ons leven met elkaar mogen delen.

Gastvrijheid kan je leren
Indien ik een gaventest zou doen ben ik ervan overtuigd dat dienen niet tot mijn gaven behoort. Ik denk graag na, zit graag een hele dag met mijn neus in een boek. Ik vind dat er veel te veel gekletst wordt en houd me liefst afzijdig van een grote groep. Er zijn mensen die hiervan genieten. Ik begrijp daar niets van. Ik zeg dan: “God heeft me zo niet geweven!” Maar Hij nodigt me uit om te dienen. En ik wil Hem gehoorzaam zijn. Gastvrijheid is een opdracht en dienen kan ik leren. Ik hoef alleen maar de ander uitnemender te achten dan mezelf (Filippenzen 2:3) en te vertrouwen dat God zowel het willen als het werken in me bewerkt. Ik wil hier graag in groeien en ben blij dat er zoveel lieve vrienden zijn die me helpen om te oefenen!

Herlinde De Vriese

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw 16de jaargang, 2de kwartaal 2006, nr.70, p 38-39. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.