MET VREUGDE GODS ROEPING OMARMEN

Het is ons verlangen vrouwen te bemoedigen in een levenswandel die kostbaar is voor God. De grond van deze levenswandel ligt in de hoop die we hebben op God (1 Petrus 3:5). De basis daarbij is het onderwijs dat God in de Bijbel aan vrouwen geeft. In 1 Petrus 3:3-4 zegt Hij: 'Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.'

Wij geloven dat wanneer wij leven zoals God dat in Zijn woord van ons vraagt en wij Zijn roeping voor ons met blijdschap omarmen, Hij Zelf de eer krijgt en wij ook met vreugde onze levensweg kunnen gaan. Zo mag ons leven een schitterend sieraad voor God zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.' (Matth. 5:16).

Wij geloven dat God de mens geschapen heeft als man of als vrouw. Als man en vrouw ben je van gelijke waarde, maar je bent niet hetzelfde. Ieder heeft een onderscheiden rol. De verschillen in deze rol zijn door God ingesteld als deel van de scheppingsorde.

Wij geloven dat vrouwen in een specifieke rol geroepen zijn om hier in deze wereld iets van Gods ontferming en barmhartigheid te laten zien aan alle mensen waarmee zij in aanraking komen. Deze roeping geldt voor alle vrouwen, jong of oud, gehuwd of single, zij die kinderen ontvangen heeft en zij die ze niet ontvangen heeft.

Wij geloven dat de Bijbel ons onderwijst in deze roeping. Onder andere Genesis 1-3, Spreuken 31, Efeze 5, Titus 2 en 1 Petrus 3 spreken met name over de roeping voor vrouwen.

Wij geloven dat het huwelijk een exclusieve verbinding is tussen één man en één vrouw. Het is een verbond dat je aangaat totdat de dood je scheidt. Hierin is de man het hoofd en de vrouw zijn helper. De Bijbel zegt dat de vrouw haar man onderdanig dient te zijn.

Wij geloven dat kinderen een geschenk van de Heere zijn en dat je als ouder geroepen bent hen de daden van de Heere te vertellen. Moeders spelen hierin een levensbelangrijke rol.

Wij geloven dat de wereld door de zonde gebroken is en dat zonde onder andere op het gebied van single zijn, huwelijk en moederschap zijn diepe sporen trekt. (Romeinen 8:22) Daarom is Jezus naar de aarde gekomen. Om in onze gebroken wereld de armen het Evangelie te verkondigen en te genezen die gebroken zijn van hart. (Lukas 4:18) Door Hem mogen we meer dan overwinnaars zijn omdat Hij ons heeft liefgehad. (Romeinen 8:37) Door Hem is er in de gebrokenheid van ons leven op aarde: hoop, troost, vergeving en genezing.

Deze bijbelse inzichten moeten in elke generatie opnieuw onderwezen worden en deze website wil hierin een middel zijn. We willen jullie voorzien van diepgaande artikelen en bijbelstudies van verschillende auteurs betreffende de roeping en rol van vrouwen.

Zodat vrouwen met vreugde hun roeping omarmen. (2 Thessalonicenzen 1:11,12)

Zodat het huwelijk tussen man en vrouw een afspiegeling mag zijn van de relatie die Christus heeft met Zijn gemeente. (Efeze 5:31-32) 

Zodat de getrouwde vrouw met blijschap haar rol als 'hulp tegenover haar man' zal vervullen. (Genesis 2:18)

Zodat vrouwen gesterkt en aangemoedigd worden om de volgende generatie te vertellen van Gods grote daden zodat deze volgende generatie hun hoop op God zal stellen. (Psalm 78:5-7)

Zodat vrouwen aangemoedigd worden om de bijbelse opdracht tot blijmoedige gastvrijheid in praktijk te brengen en dat hun huizen open zullen staan voor ieder die het nodig heeft. (1 Petrus 4:9)

Zodat oudere vrouwen leren om jongere vrouwen te onderwijzen in de dingen die in Titus 2:3-5 beschreven staan.

Zodat vrouwen aangemoedigd zullen worden om zich ten allen tijde te verblijden, te bidden zonder ophouden en God te danken in alles. (1 Thessalonicenzen 5:16-18)

Dit alles tot eer van Gods grote naam en tot onze vreugde.