VI - Leugens die vrouwen geloven over het huwelijk

pablo-heimplatz-382459-unsplash.jpg

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.        Joh. 10:10

________________________________________________________________

Momenteel is het tamelijk rustig hier in huis – grotendeels omdat Adam en ik niet echt met elkaar spreken. Gisterenavond hadden we ruzie. Ik had het aan moeten zien komen. De dag begon nogal lastig. Hij was de hele nacht opgebleven bij een kalvende koe. Toen vertrok hij nog voor het ontbijt om de rest van het hooi binnen te halen. Toen hij uiteindelijk thuiskwam, was hij heet, bezweet en uitgeput en in een niet al te beste stemming. Ik had de hele dag in huis gezeten met twee zieke kinderen en toen hij vroeg waarom het eten niet klaar was, antwoordde ik dat hij het dan beter zelf kon maken. Ik weet ook niet waarom ik dat moment koos om hem erop te wijzen dat er nog meer klusjes waren die hij voor me op zou knappen – zoals het pad naar de voordeur, het lijkt wel een jungle met al dat onkruid. Van het een kwam het ander – hij had Abel beloofd hem volgende week mee op jacht te nemen. Ik vind hem nog veel te jong en bovendien vind ik dat hij niet alleen Abel mee kan nemen en dan Kaïn hier achterlaten. Zo ging het maar door. We zeiden beiden dingen die we beter niet gezegd zouden hebben. Ik ging vroeg naar bed en toen hij kwam deed ik net alsof ik sliep.

Je zou denken dat wij na zoveel jaar getrouwd te zijn ons huwelijk aardig voor elkaar zouden hebben. Het grappigste is dat Adam waarschijnlijk ook wel zou zeggen dat ons huwelijk goed is. Maar soms lijkt het dat we totale vreemden voor elkaar zijn – ook al kennen we elkaar al heel ons leven. Hij denkt dat hij altijd gelijk heeft. Wanneer ik hem vraag het eens vanuit mijn oogpunt te bekijken, zegt hij dat niets mij gelukkig zal maken. Ik wil alleen maar dat hij gevoeliger zou zijn voor mijn gevoelens.

INLEIDING

Wat in de tuin van Eden gebeurde, was niet alleen een aanval op God en twee mensen, maar ook op het huwelijk als instelling. God heeft het huwelijk ontworpen om Zijn heerlijkheid en Zijn verlossingsplan te weerspiegelen. We weten wat daar gebeurde en de impact op hun huwelijk was enorm. Schaamte i.p.v. vrijheid. Doen alsof en zich verstoppen i.p.v. openheid en gemeenschap. De eenheid die zij hadden ervaren, werd nu haat en vijandschap. In plaats van liefhebbend leiderschap werd de man nu extreme kanten opgetrokken – van overheersende controlefreak tot passiviteit en onthechting. De bescherming die de vrouw onder haar geestelijk hoofd had, was weg. Haar onafhankelijke geest openbaarde zich. Hierdoor was zij vatbaar voor meer verleiding, zonde en aanvallen. Wat bedoeld was als een vreugdevolle, vruchtbare, intieme relatie tussen een man, een vrouw en hun God werd nu een slagveld. En sindsdien is dat in elk huwelijk het geval…

Net zoals op alle andere gebieden, is het ook m.b.t. het huwelijk: satan probeert ons met leugens te verleiden om zo het huwelijk te verwoesten. Als hij mannen en vrouwen zover krijgt dat ze geloven in zijn leugens en daarnaar handelen, komt hij tot zijn doel en zet hij hen gebonden, steelt hij hun vreugde en verwoest hij hun relaties. Zijn leugens zijn legio; we behandelen er zes.

1. Ik moet een man hebben om gelukkig te kunnen zijn

De waarheid is dat het huwelijk goed is en dat het Gods plan is voor de meeste mensen en in het huwelijk waarin God centraal staat, vindt men vreugde en zegen. Satan verdraait deze waarheid door te suggereren dat het doel van het huwelijk persoonlijk geluk en vervulling is en dat vrouwen niet echt gelukkig kunnen zijn zonder een man die hen liefheeft en in hun noden voorziet. Eens getrouwd, geloven vrouwen in een variant op deze leugen: ‘mijn echtgenoot moet mij gelukkig maken’.

De waarheid is dat het uiteindelijke doel van het huwelijk niet is om ons gelukkig te maken, maar om God te verheerlijken! Trouwen met als doel het geluk te vinden, is vragen om teleurstellingen. Daar komt bij dat vrouwen die zo hard op zoek zijn naar een man om hen gelukkig te maken vaak de eerste de beste aanvaarden, zonder op Gods beste te wachten. Alleen door het aanvaarden van de waarheid kan vrijheid worden gevonden, met of zonder echtgenoot. Waarheid is dat echte vreugde niet in (of buiten) het huwelijk ligt, maar alleen in Jezus Christus. De waarheid is dat God ons beloofd heeft ons alles te geven wat we nodig hebben en als Hij weet dat een echtgenoot het ons mogelijk maakt Hem meer te verheerlijken, zal Hij een man voorzien.

2. Het is mijn verantwoordelijkheid mijn man te veranderen

Wij vrouwen willen altijd alles graag ‘oplossen’. Als iets niet in orde is, knappen wij dat wel even op. Als iemand fout zit, proberen wij hem of haar wel even te veranderen. Dit laatste vooral wanneer het mensen betreft die met ons onder één dak wonen. Maar dit leidt meestal alleen maar tot meer frustratie. In de context van het huwelijk leidt het ook af van onze eigen geestelijke groei en wandel met de Here – daar kunnen we wel wat aan doen. Feit is dat je het hart van je man (of kinderen) niet kunt veranderen. Je kunt echter wel samenwerken met de Heilige Geest om je eigen hart te veranderen. Wanneer je zo druk bent met de tekortkomingen van je man, neem je een verantwoordelijkheid op je die God nooit voor jou bedoeld heeft. Je kan God zo zelfs dwarsbomen in Zijn werk in je echtgenoot. Wanneer je je man altijd maar op zijn tekorten wijst, wek je hoogstwaarschijnlijk weerstand en een defensieve houding in hem op. Maar wanneer je je zaken bij de Here brengt, doe je een beroep op een hogere macht (vb. Maria).

Als christenvrouw heb je twee machtige wapens, die veel effectiever zijn dan dreinen, zeuren of preken:

  1. Godvrezend leven (1 Petr. 3:1-4)

  2. Gebed

3. Mijn man moet mij dienen

De waarheid is dat God niet de man maakte als helper, maar Hij maakte de vrouw als helper voor de man. Dit betekent niet dat mannen hun vrouw niet mogen dienen – als mannen hun vrouwen liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft, moet er zeker de bereidheid tot dienstbaarheid zijn. Maar als wij als vrouwen focussen op wat wij ‘verdienen’, op onze ‘rechten’ of op wat de man voor ons zou ‘moeten’ doen, zullen we pijn en wrok ervaren wanneer onze verwachtingen niet worden vervuld. Het feminisme heeft ons zo beïnvloed dat wij denken dat ‘helper’ zijn een minderwaardige positie is. Niets is minder waar! De Here noemt Zichzelf ‘onze Helper’. Een vrouw die haar eigen carrière neerlegt om haar man te dienen, is geen onderdrukte vrouw. Zegen en vreugde zijn de vrucht van een leven in dienst aan je echtgenoot. De waarheid is dat we meer op Jezus lijken wanneer wij Hem of anderen dienen.

4. Het is vreselijk om mijn man onderdanig te zijn

Dit gevoelen is niet nieuw, in feite is het al zo oud als de mensheid. Dit was de essentie van de zaak waar Eva mee geconfronteerd werd: ‘Heeft God het recht jouw leven te leiden? Je kunt je eigen leven leiden, je hoeft je niet te onderwerpen aan het gezag van wie dan ook…’ Satan overtuigde Eva dat het vreselijk zou zijn zich onder enig gezag te stellen. Sinds die dag heeft Satan ontelbare vrouwen ervan overtuigd dat onderdanigheid een eng, negatief en beknottend concept is. Van een mooie, heilige en krachtige waarheid heeft hij een lelijk, beangstigend en onwenselijk idee gemaakt. Aan de basis van de zondeval ligt een probleem met gezag. We willen gewoon niet dat iemand ons vertelt wat wij moeten doen. We willen zelf ons leven leiden en onze eigen beslissingen nemen. Ook in onze christelijke gemeenten is onderdanigheid een eng begrip geworden – we begrijpen de betekenis en waarde van onderdanigheid niet meer. Satan weet dat als wij de bevrijdende waarheid van onderdanigheid zouden kennen, we deze met veel vreugde zouden omhelzen. Dat zou ook zijn gezag ondermijnen en hij doet er alles aan ons in de leugen ten onder te houden. Ook hier weer eindeloos veel varianten.

  1. De vrouw is minderwaardig aan de man. De Bijbel leert ons dat zowel man als vrouw geschapen zijn naar het beeld van God, dat beiden mede-erfgenamen van de genade zijn (Gen. 1:27; Gal. 3:28; 1 Petr. 3:7). De verantwoordelijkheid van de vrouw haar echtgenoot onderdanig te zijn, maakt haar niet minderwaardig.

  2. Als het hoofd van zijn vrouw mag de man hard of dictatoriaal t.o.v. zijn vrouw zijn. Mannen hebben de opdracht hun vrouw lief te hebben als zichzelf op een wijze zoals Christus de gemeente liefheeft!

  3. De vrouw heeft niets te zeggen en mag haar mening niet geven. God schiep de vrouw als ‘helper tegenover’ haar man. Dat betekent dat hij haar hulp nodig heeft. Hij heeft haar inbreng en inzichten nodig. Het betekent ook dat nadat een vrouw haar ideeën heeft gegeven en haar man toch tegenovergesteld daaraan handelt, zij gewillig een stap achteruit doet en God vertrouwt.

  4. De man heeft altijd gelijk. Petrus spreekt specifiek tot vrouwen wiens echtgenoot ongelovig of ongehoorzaam aan God zijn, ‘die ongehoorzaam zijn aan het Woord’. Het voornaamste middel om hun mannen te beïnvloeden is de kracht van onderdanigheid.

De waarheid is dat onderdanigheid alles te maken heeft met het doel dat God voor ogen had met gezag. Voor God is gezag een middel dat voorziet in geestelijke bedekking en bescherming. Wanneer je je 4-jarige verbiedt alleen de drukke straat over te steken, ben je niet wreed, maar heb je het beste met je kind voor. Je gebruikt je gezag om je kind te beschermen. Wanneer wij onszelf plaatsen onder de geestelijke bedekking van de gezagdragers die God boven ons gesteld heeft, beschermt Hij ons. Wanneer wij erop staan ons aan dat gezag te onttrekken, stappen we als het ware onder die bedekking en bescherming uit en openen we onszelf voor de invloeden en aanvallen van de vijand. Onderdanigheid is ook niet iets dat van bovenaf opgelegd kan worden, maar het is een keuze om je onderdanig op te stellen en je onder het door God gegeven gezag te stellen (in het huwelijk, maar bijvoorbeeld ook in de christelijke gemeente).  

Deze bescherming betekent niet dat wanneer je onder het gezag blijft, je gevrijwaard wordt van alle ellende.  Volgens de Schrift is het mogelijk dat rechtvaardige, onderdanige personen vervolging en lijden moeten doorstaan. In 1 Petrus worden er praktische inzichten gegeven rondom Gods doel met het lijden en hoe wij moeten reageren wanneer we moeten lijden wanneer we goeddoen. Er kunnen extreme situaties zijn waarin vrouwen in fysiek gevaar verkeren en hun echtgenoot moeten verlaten, maar laten haar houding, woorden en daden dan altijd zo zijn dat zijzelf de situatie niet verslechtert. Vraag God je naar de juiste godvrezende pastorale zorg te leiden.

Uiteindelijk gaat het om de vraag of je God wilt vertrouwen en je vrijwillig onder Zijn gezag wilt plaatsen. Wanneer je Hem wilt gehoorzamen, is het niet zo moeilijk of bedreigend je te onderwerpen aan het menselijk gezag dat Hij over jouw leven geplaatst heeft. De waarheid is dat er een Hoger gezag is dat elk menselijk gezag controleert (Spr. 21:1) Onderdanig zijn is een bewijs van vertrouwen in de soevereine macht van de Here God. Een gelovige vrouw is niet bang zich onderdanig op te stellen, want ze weet dat God groter is dan enig menselijk gezag. Daarom zegt de Bijbel ook dat vrouwen echtgenoten onderdanig moeten zijn ongeacht hun geestelijke toestand. Zij hoeft daarvoor geen angst te hebben, want ze mag weten dat ze zich toevertrouwd heeft aan God, die uiteindelijk alles in handen heeft.

5. Als mijn man passief is, moet ik het initiatief nemen, anders wordt er niets gedaan

Wanneer we terugdenken aan de geschiedenis van Adam en Eva zien we daar de eerste omkering van rollen. God had Adam geschapen als leider en Eva als degene die hem moest helpen. Wat zien we daar? Eva voert het gesprek en neemt de leiding. Wat doet Adam? Niets. Hij gaat mee in wat zijn vrouw doet. Herkenbaar? Deze rolomkering werd sindsdien het patroon in de relaties tussen man en vrouw. Sindsdien hebben vrouwen de neiging de leiding te nemen; ironisch genoeg verlangen zij ook altijd nog naar die andere plaats. Hoe gefrustreerd kunnen vrouwen zijn omdat hun man zo passief is. Het is uiteindelijk een ingeschapen verlangen.

Wij vrouwen vinden het zo moeilijk te wachten op God en te wachten op het initiatief van onze mannen – we hebben zelf alweer initiatief genomen en daar zit ‘m juist de angel. Wanneer vrouwen de leiding nemen, lijkt het wel alsof mannen al gedemotiveerd zijn om in actie te komen. Komt hij in actie, dan staat de vrouw – van wie hij bemoediging of bevestiging verwacht - al snel klaar om hem te vertellen hoe hij het beter had kunnen doen.

Van Sara lezen we in de Bijbel dat zij onderdanig was (1 Petr. 3:5-6), toch weten we ook van minstens eenmaal dat zijzelf het heft in handen nam (Gen. 16). Wat zal zij daarop vaak met spijt hebben teruggekeken.

Hoe kunnen we bevrijd worden van de drang de man in ons leven te controleren? We moeten leren wachten op de Here (Ps. 27:14). Op Zijn tijd en op Zijn wijze zal Hij handelen voor hen die op Hem wachten.

 6. Soms is echtscheiding een betere optie dan in een slecht huwelijk te blijven

“En zij leefden nog lang en gelukkig” komt alleen voor in sprookjes. Feit is dat een huwelijk overeind houden moeilijk is en een goed huwelijk nog veel moeilijker. Een echtpaar bestaat uit twee mensen die niet bij elkaar passen. Ten eerste niet omdat zij totaal verschillend zijn als man en vrouw. Daarbij komt dat elk huwelijk gesloten is door twee mensen die van nature egoïstisch zijn. Van tijd tot tijd zullen zij elkaar pijn doen, zij zullen niet in staat zijn de noden van de ander te vervullen. Zo snel als een koppel ‘ja’ heeft gezegd, zal satan er als de kippen bij zijn om dat huwelijk te verwoesten. Hij weet dat elke echtscheiding een aanval op het karakter van God is en dat daarmee ook het beeld van Gods verlossing geschaad wordt. Deze strijd start vaak met kleine zaadjes van twijfel te strooien. Deze zaadjes gaan wortelschieten en we blijven ze voeden i.p.v. te kiezen voor vergeving.  Zo geraakt men op het punt dat men het onmogelijk vindt met deze man samen te leven, dat hij altijd ongevoelig is, dat hij nooit zal veranderen, dat een huwelijk met hem never en nooit zal werken, dat wij niet voor elkaar zijn bedoeld. Men zoekt excuses zoals ‘als hij mij niet liefheeft en respecteert, heb ik het recht hem te verlaten’. Op dit punt wordt God helemaal buiten het plaatje gelaten en Zijn doel met het huwelijk wordt buiten beschouwing gelaten. Door op deze wijze een punt achter een huwelijk te zetten wordt persoonlijk geluk en welzijn geplaatst boven wat God heeft te zeggen over de bestendigheid van huwelijksgeloften en de ernst van het verbreken van deze plechtige geloften. Jaren van pijn en moeite in een huwelijk zonder dat er op Gods manier iets aan wordt gedaan, kan ertoe leiden dat een persoon dingen gaat rationaliseren en geloven waarvan hij/zij nooit gedacht had dat zij dat zou gaan geloven. Zij gaan keuzes maken waarvan zij nooit gedacht hadden die te zullen maken. De hardheid van hun hart en de hopeloosheid die hun deel is geworden zijn het bewijs dat zij in de val van de verleider getrapt zijn en verstrikt zijn in zijn verleiding.

De enige manier om deze cirkel te verbreken en vrijgemaakt te worden, is om de leugens die de gedachten en emoties hebben overgenomen te confronteren met de waarheid zoals God die geopenbaard heeft in Zijn Woord:

  • Er is geen huwelijk dat God niet kan genezen. Er is geen persoon die God niet kan veranderen.

  • Het belangrijkste doel van het huwelijk is niet om gelukkig te zijn, maar om God te verheerlijken en een weerspiegeling te zijn van Zijn verlossende verbondsliefde.

  • God gebruikt de ruwe randjes van elke partner in een huwelijk om de andere te veranderen naar het beeld van Christus. De zwakheden van jouw echtgenoot kunnen Gods gereedschap zijn om jou te maken tot de vrouw die Hij wil.

  • Ware liefde – Gods liefde – is onvoorwaardelijk en vergaat nooit. We kunnen dit niet vanuit onszelf, maar Gods kan iedereen door ons heen liefhebben. Liefde is geen gevoel, maar een daad van de wil. Door Gods genade kunnen we kiezen de ander lief te hebben, zelfs als we geen warme gevoelens tegenover de andere koesteren.

  • Het huwelijk is een verbond. God is een verbondshoudende God. Hij houdt Zijn beloften aan Zijn volk Israël, zelfs in tijden van geestelijk overspel (Jer. 11:10; Ez. 20:16; Hos. 2:13). De Here Jezus houdt Zijn beloften aan Zijn bruid – de gemeente – zelfs wanneer wij ontrouw zijn. Omdat Hij getrouw is in het houden van Zijn beloften, kunnen wij nooit het huwelijksverbond verbreken. Dat verbond dat hier op aarde iets mag weerspiegelen van het verlossende werk van Jezus Christus en de relatie met Zijn volk.

    • God heeft ons geboden elkander te blijven vergeven (7x70x)
    • Jouw trouw en bereidheid je partner opofferend lief te hebben, kan het middel zijn tot zijn geestelijk herstel. Het is een afspiegeling van Christus’ opofferende liefde voor ons (1 Petr. 2:24-25; 1 Kor. 7:12-14).
    • Je lost je problemen niet op door een ander paar schoenen onder je bed te zetten.
    • Gods genade is genoeg om jou in staat te stellen trouw te zijn aan je echtgenoot en te blijven liefhebben en vergeven.
    • God zal je nooit verlaten. Ongeacht wat je moet doorstaan, Hij zal er zijn om je er doorheen te dragen.
    • De beloning van je trouw zul je in dit leven misschien nooit ten volle ontvangen, maar trouw zal worden beloond en het zal de moeite van het wachten waard zijn.

SLOT

Wanneer je zo nadenkt over het doel van het huwelijk, word je er stil van. Het huwelijk stijgt zover uit boven het gewone aardse wat wij ervan gemaakt hebben. Het huwelijk mag een afspiegeling zijn van Gods verbondsliefde, van Zijn verlossingsplan en ook van de relatie die Jezus heeft met Zijn gemeente.

Waarschijnlijk moet er in jouw denken ook nog wel het een ander geschaafd worden en kleven er hier en daar bij jou ook onbijbelse denkbeelden over het huwelijk. Ik hoop dat deze studie ertoe mag leiden je gedachten te richten op Gods plan en doel met het huwelijk!

GESPREKSVRAGEN

  1. Lees Psalm 62:6; 118:8-9 en Jeremia 17:5-8. Waarom is het dwaas op mensen te zien voor de vervulling van onze verlangens?

  2. Wat is de uiteindelijke bron van echt geluk? Welke bijbelse raad zou jij geven aan een vrouw die zegt dat haar echtgenoot haar niet gelukkig maakt? Of aan een alleenstaande die het moeilijk vindt tevreden te zijn zonder man?

  3. Volgens Genesis 2:18 heeft God de vrouw geschapen als een ‘helper tegenover’ hem. Geef een aantal praktische voorbeelden hoe je als vrouw die rol kan vervullen.

  4. Hoe kan je als vrouw een dienstbaar hart behouden wanneer je ervaart dat er misbruik van jouw dienstbaarheid gemaakt wordt of wanneer niemand waardeert wat je doet?

  5. Wat gebeurt er wanneer een vrouw gefrustreerd raakt over het leiderschap van haar man (of gebrek aan leiderschap) en de zaken zelf in handen neemt. Welke invloed heeft dat op haar, haar man en hun relatie?

  6. Lees Psalm 89:34-35 en Jesaja 54:10. Wat zeggen deze verzen ons over het karakter van God? Wat heeft dit voor implicaties in ons leven wanneer wij Zijn beeld in ons huwelijk weerspiegeld willen laten zien?

Download de studietekst

Studie gebaseerd op Nancy Leigh DeMoss, Lies women believe and the Truth that sets them free, Moody publishers, 2001, 2018. Met toestemming vertaald en bewerkt.